Nákupní řád | Land Rover náhradní díly | Eliott

Na úvod » Nákupní řád

Nákupní řád

 

Upozorňujeme zákazníky, že vzhledem komplikacím, které Evropská Unie zavedla kvůli vystoupení Velké Británie, bude vyřizování objednávek opožděné oproti tomu, na co jste u nás byli zvyklí.

I. Obecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://land-rover.eliott.in/. Obchodní podmínky a stejně také Reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem internetového obchodu http://land-rover.eliott.in/ je společnost ELPA 4x4 s.r.o., Kněžskodvorská 12, České Budějovice 37004 IČO:28144503. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

II. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající / dodavatel Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / spotřebitel Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující / nikoli spotřebitel Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Uzavření kupní smlouvy Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

III. Informace o uzavřené smlouvě a Obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a také s Reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na výše uvedené Obchodní podmínky a Reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky. Doba trvání akčních cen je do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak. Tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto Obchodní podmínky, stejně jako Reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu http://land-rover.eliott.in/ a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Zboží je obvykle expedováno do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky. Je-li tato doba delší, v případě že zboží není skladem, je zboží expedováno zpravidla do sedmi pracovních dnů a kupující je o této skutečnosti informován e-mailem nebo telefonicky. Veškeré ceny uvedené v našem ceníku jsou smluvní a konečné, prodávající je plátcem DPH. Zboží zůstává majetkem provozovatele do uhrazení plné ceny zboží.

IV. Práva a ujednání

Místo a doba dodání Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn doručením zboží v místě dodání zboží a ve sjednané lhůtě. Místem dodání zboží je místo takto označené kupujícím v objednávkovém formuláři a sjednanou lhůtou dodání je buď doba, která odpovídá době potřebné pro expedování a přepravu, nebo na které se smluvní strany dohodly a může být prodávajícím v odůvodněných případech překročena.

Objednávka Odeslaná platná objednávka představuje až na výjimky uvedené v tomto odstavci neodvolatelný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží specifikovaného v objednávce. Lhůta pro přijetí návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy prodávajícím (akceptační lhůta) činí v pracovních dnech max. 24 hod. počínaje dobou, kdy byla objednávka kupujícím odeslána do e-shopu http://land-rover.eliott.in/. Objednávka může být zrušena (stornována) v případech uvedených v článku Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy, který je součástí těchto obchodních podmínek.

Způsob převzetí zboží oprávněnou osobou Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání (oprávněná osoba). Pokud se předávající osobě nepodaří doručit zboží podle předcházející věty, považuje se zboží za doručené jeho převzetím kupujícím v době a místě určeném k vyzvednutí předávající osobou (úložní doba a místo). Úložní dobu a místo oznámí předávající osoba kupujícímu vhodným způsobem. Předání a převzetí zboží musí kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrdit předávající osobě.

Doprava Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání. Prodávající je oprávněn dopravit zboží prostřednictvím třetí osoby (předávající osoby). Dopravu zboží zajistí prodávající dle dispozic, které kupující uvedl do objednávkového formuláře. Případná úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího je splatná společně se sjednanou kupní cenou.

V. Cena a platební podmínky

Cena předmětu koupě Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je jako cena objednaného zboží uvedena v katalogu zboží prodávajícího, tato kupní cena je smluvní a konečná. Kupní cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny na http://land-rover.eliott.in/.

K objednávkám přijatých telefonicky bude účtován administrativní poplatek ve výši 10% základní internetové ceny. Příplatek 10% bude účtován také ke každé položce, ke které bude poskytnuta odborná technická konzultace nebo bude požadována kotrola, zda vybraný díl odpovídá potřebě kupujícího.

Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího.

Zpoplatnění dopravy

Ke kupní ceně (viz předcházející odstavec) bude připočítáno dopravné ve výši odpovídající hmotnosti zásilky podle následujícího sazebníku:

Váha balíku kg

Ceny v Kč

od

do

ČR

do SK

0

5

100 bez DPH

121 s DPH

235 bez DPH

284 s DPH

5

10

115 bez DPH

139 s DPH

290 bez DPH

351 s DPH

10

15

125 bez DPH

151 s DPH

290 bez DPH

351 s DPH

15

20

130 bez DPH

157 s DPH

290 bez DPH

351 s DPH

20

30

140 bez DPH

169 s DPH

290 bez DPH

351 s DPH

30

35

200 bez DPH

242 s DPH

 

35

40

210 bez DPH

254 s DPH

 

40

50

240 bez DPH

290 s DPH

 

 

Cena dobírky:

Ceny v Kč

   

ČR

do SK

   

40 bez DPH

48 s DPH

60 bez DPH

73 s DPH

       
       
       
       

 

 

Zboží dodáváme prostřednictvím společnosti PPL nebo jiného smluvního přepravce. Našim zákazníkům nabízíme dva nejrozšířenější způsoby úhrady zboží. Zboží může být zasláno na dobírku (je zaplaceno při převzetí), nebo může být zboží uhrazeno před expedicí převodem na účet.

Ostatní náklady Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá. Každá ze smluvních stran si hradí veškeré náklady spojené s využitím e-shopu http://land-rover.eliott.in/, především pak náklady spojené s užitím příslušného hardware a software a přístupem na internet.

VI. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zásilky bez jakékoliv sankce. V této lhůtě musí kupující spotřebitel doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy (spolu s variabilním symbolem faktury) a neprodleně zaslat nepoškozené a neznehodnocené zboží včetně kopie faktury,obalu a průvodního dopisu, ve kterém bude uvedeno, že odstupujete od uzavřené kupní smlouvy.Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo jeho neobvyklým používáním.

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bude zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené. V těchto případech bude reklamované zboží vráceno zpět kupujícímu/spotřebiteli, či budeme vůči kupujícímu/spotřebiteli uplatňovat požadavek na náhradu škody. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o koupi zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu, při koupi zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele, jakož i při koupi zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení a zastarání.

Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato a odstoupení od smlouvy je neplatné. Vrácení peněz - peníze budou kupujícímu vráceny ve lhůtě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Vrácená cena zboží bude snížena o náklady vynaložené na vrácení zboží. V případě vrácení zboží budou peníze zaslány kupujícímu na jeho účet, jehož číslo je povinen uvést v průvodním dopisu o odstoupení od kupní smlouvy. Pouze na žádost kupujícího budou peníze vráceny složenkou na jeho adresu.

VII. Reklamační řád

Na zboží se poskytuje záruku v délce stanovené dobou záruční doby uvedenou v katalogu. Je – li zákazník spotřebitel, uplatní se vůči němu nároky vyplývající ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době. Délka záruční doby je dána u každého zboží v katalogu. Zákonná záruční doba na veškeré spotřební zboží činí 24 měsíců nevyplývá – li z příslušných ustanovení na ochranu spotřebitele zákonná záruka. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží, anebo byla-li vyměněna součástka výrobku, začne běžet nová

záruční doba k danému výrobku, resp. k jeho nové části, znovu od převzetí nové věci, resp. věci s novou součástkou.

Záruku nelze uplatnit v těchto případech: - zboží bylo reklamováno po záruční době - zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno - zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze - zboží bylo poškozeno živlem - vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výbojem

Rozpor s kupní smlouvou V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Práva kupujícího při výskytu vady v záruční době: V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva: - jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy, - jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití - jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Způsob reklamace Reklamaci je třeba uplatnit u prodávajícího. K reklamovanému zboží je nutné přiložit čitelný originál či kopii dokladu o nákupu – fakturu,či je třeba koupi prokázat jiným způsobem, a dále popsat závadu. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Termíny pro vyřízení reklamace Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne

jejich uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Náklady reklamace Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po vyřízení reklamace jsou hrazeny prodávajícím.

Naše adresa pro uplatnění reklamace je:

ELPA 4x4 s.r.o.

Kněžskodvorská 12

37004 Č.Budějovice

Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

VIII. Ochrana osobních dat

 1. Zpracování osobních údajů zákazníků

 1. Kupující / objedatel / spotřebitel (dále jen subjekt údajů) bere na vědomí, že v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně údajů a Nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679/EU GDPR (General Data Protection Regulation) jsou zpracovávány jeho osobní údaje.

 2. Provozovatel vystupuje v pozici správce osobních údajů (dále jen Správce).

 3. Správce zpracovává zejména následující osobní údaje kupujícího:

 1. jméno a příjmení;

 2. emailová adresa;

 3. poštovní adresa;

 4. datum narození;

 5. IP adresa;

 6. identifikační číslo;

 7. další poskytnuté osobní údaje;

 1. Provozovatel zpracovává tyto osobní údaje zejména za účelem:

 1. plnění smluvních povinností;

 2. plnění oprávněných zájmů provozovatele;

 3. přímého marketingu, čímž se rozumí zasílání obchodních sdělení, newsletterů a dalších obdobných marketingových nástrojů;

 4. výzkumu spokojenosti zákazníků;

 1. Kupující má v souladu s článkem 12 a následující GDPR v souvislosti se zpracováním osobních údajů právo na informace o správci osobních údajů; právo na informace o účelu zpracování osobních údajů; právo na přístup k osobním údajům a zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli; právo podat stížnost; právo na opravu osobních údajů; právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut); odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů; právo na omezení zpracování; právo na přenositelnost osobních údajů; právo vznést námitky; veškerá další práva přiznaná Nařízením. Rozsah práv a povinností je stanoven v Nařízení.

 2. Provozovatel nebude předávat osobní údaje třetím osobám, není – li tak povinen na základě plnění smluvní nebo zákonné povinnosti nebo z důvodu outsourcingu služeb.

 3. Provozovatel přijal v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR potřebné technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů.

 4. Dozorovým orgánem ve věci zpracování osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, www.uoou.cz

 

 1. Zpracování osobních údajů se souhlasem

 1. V případě, že fyzické osoby udělily bez uzavření kupní smlouvy souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem přímého marketingu, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně údajů a Nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679/EU GDPR (General Data Protection Regulation) jsou zpracovávány osobní údaje těchto fyzických osob. Obdobně je nakládáno s osobními údaji, které získal Provozovatel prostřednictvím sociálních sítí (Facebook, Instagram a další).

 2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen výslovný, úplný a svobodný a informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů.

 3. Souhlas je udělen společnosti ELPA 4 x 4 s.r.o, IČ: 281 44 503, se sídlem České Budějovice – České Budějovice 3, Kněžskodvorská 526/12.

 4. Provozovatel vystupuje v pozici správce osobních údajů (dále jen Správce).

 5. Správce zpracovává zejména následující osobní údaje, které byly vyplněny do formuláře. Jedná se o následující osobní údaje:

 1. jméno a příjmení;

 2. emailová adresa;

 3. poštovní adresa;

 4. datum narození;

 5. IP adresa;

 6. další poskytnuté osobní údaje;

 1. Provozovatel zpracovává tyto osobní údaje zejména za účelem:

 1. přímého marketingu, čímž se rozumí zasílání obchodních sdělení a informací o produktech a službách Provozovatele, newsletterů a dalších obdobných marketingových nástrojů;

 2. výzkumu spokojenosti;

 1. Subjekt údajů má v souladu s článkem 12 a následující GDPR v souvislosti se zpracováním osobních údajů právo na informace o správci osobních údajů; právo na informace o účelu zpracování osobních údajů; právo na přístup k osobním údajům a zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli; právo podat stížnost; právo na opravu osobních údajů; právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut); odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů; právo na omezení zpracování; právo na přenositelnost osobních údajů; právo vznést námitky; veškerá další práva přiznaná Nařízením. Rozsah práv a povinností je stanoven v Nařízení.

 2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoli odvolat, a to prostřednictvím emailu landrover.eliott@gmail.com nebo webových stránek http://land-rover.eliott.in/. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas, zejména pak plnění právních povinností.

 3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let nebo dokud Váš souhlas neodvoláte. V případě, že se subjekt údajů stane zákazníkem Provozovatele, budou osobní údaje zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění právních povinností, a to způsobem dle bodu I. tohoto oddílu.

 4. Provozovatel nebude předávat osobní údaje třetím osobám, není – li tak povinen na základě plnění smluvní nebo zákonné povinnosti.

 5. Provozovatel přijal v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR potřebné technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů.

 6. Dozorovým orgánem ve věci zpracování osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, www.uoou.cz

IX. Schválení ze strany kupujícího

V okamžiku, kdy kupující v systému http://land-rover.eliott.in/ klikne na odkaz "Dokončit objednávku" umístěný pod formulářem objednávky, má prodávající za to, že ze strany

kupujícího byly tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád řádně prostudovány a jsou tak bezvýhradně akceptovány a podle vůle kupujícího se stávají součástí ujednání stran v kupní smlouvě.

Tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád jsou platné dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník od 1. 1. 2014.